? Trung tâm ngoại ngữ và hợp tác đào tạo
Đào tạo ngoại ngữ

Ngày 29/9/2016, khai giảng lớp tiếng Nhật trình độ sơ cấp

Trung tâm ngoại ngữ thông báo khai giảng lớp tiếng Nhật trình độ sơ cấp ( cho người mới bắt đầu học) ngày 29/9/2016

Xem chi tiết

Tuyển sinh khóa học tiêng Hàn EPS- TOPIK cho kỳ ngày 19&20/11/2016

Trung tâm ngoại ngữ thông báo khai khải giảng khóa học tiếng Hàn EPS - TOPIK cho kỳ thi tháng 11 tới. Hạn đăng ký học 25/9/2016

Xem chi tiết

Tuyển sinh khóa học tiếng Hàn trình độ sơ cấp 1: khai giảng 16/9/2016

Hiện tại có nhiều công ty Hàn quốc đầu tư vào Việt Nam, nếu bạn trang bị cho mình kiến thức tiếng Hàn, bạn sẽ có nhiều cơ hội làm việc với mức thu nhập hấp dẫn. GIẢM 15% HỌC PHÍ CHO CÁC HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TRƯỚC NGÀY 10/9/2016

Xem chi tiết

Thư viện download

Click để download Đề mẫu Tiếng Anh Chuyên ngành Du lịch

Nhận lịch học Update qua Email
Hỗ trợ trực tuyến

Nice 1 043 558 9437

support_skype

Số người online: 2

Tổng truy cập: 277,327

??i tác

 

 

 

 

´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐ ÉϺ£´úÔм۸ñ ÉϺ£´úÔй«Ë¾ ´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔÐÍø ´úÔм۸ñ ´úÔй«Ë¾ ´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐ Ì©¹ú´úÔÐ Äþ²¨´úÔÐ ÏÃÃÅ´úÔÐ ÏÃÃÅ´úÔÐÍø ÏÃÃÅ´úÔм۸ñ ÏÃÃÅ´úÔй«Ë¾ ÃÀ¹ú´úÔÐ ÃÀ¹ú´úÔÐÍø ÃÀ¹ú´úÔм۸ñ ÃÀ¹ú´úÔй«Ë¾ ÎÞÎý´úÔÐ ÎÞÎý´úÔÐÍø ÎÞÎý´úÔм۸ñ ÎÞÎý´úÔй«Ë¾ ¹ãÖÝ´úÔÐ ¹ãÖÝ´úÔÐÍø ¹ãÖÝ´úÔй«Ë¾ ¹ãÖÝ´úÔм۸ñ ±±¾©´úÔÐ ±±¾©´úÔÐÍø ±±¾©´úÔм۸ñ ±±¾©´úÔй«Ë¾ ÉîÛÚ´úÔÐ ÉîÛÚ´úÔй«Ë¾ ÉîÛÚ´úÔм۸ñ ÉîÛÚ´úÔÐÍø Î人´úÔÐ Î人´úÔй«Ë¾ Î人´úÔÐÍø Î人´úÔм۸ñ ºÏ·Ê´úÔÐ ºÏ·Ê´úÔм۸ñ ºÏ·Ê´úÔÐÍø ºÏ·Ê´úÔй«Ë¾ ËÕÖÝ´úÔÐ ËÕÖÝ´úÔÐÍø ËÕÖÝ´úÔм۸ñ ËÕÖÝ´úÔй«Ë¾ ³¤É³´úÔÐ ³¤É³´úÔй«Ë¾ ³¤É³´úÔм۸ñ ³¤É³´úÔÐÍø Äϲý´úÔÐ Äϲý´úÔÐÍø Äϲý´úÔм۸ñ Äϲý´úÔй«Ë¾ ÄÏÄþ´úÔÐ ÄÏÄþ´úÔй«Ë¾ ÄÏÄþ´úÔÐÍø ÄÏÄþ´úÔм۸ñ À¥Ã÷´úÔÐ À¥Ã÷´úÔÐÍø À¥Ã÷´úÔм۸ñ À¥Ã÷´úÔй«Ë¾ ¸£ÖÝ´úÔÐ ¸£ÖÝ´úÔÐÍø ¸£ÖÝ´úÔй«Ë¾ ¸£ÖÝ´úÔм۸ñ ÉϺ£´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔм۸ñ ÉϺ£´úÔй«Ë¾ ÉϺ£´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔм۸ñ ÉϺ£´úÔй«Ë¾ ÉϺ£´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔм۸ñ ÉϺ£´úÔй«Ë¾ ÉϺ£´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔм۸ñ ÉϺ£´úÔй«Ë¾ ÄϾ©´úÔÐÍø º¼ÖÝ´úÔÐÍø Ìì½ò´úÔÐÍø ¼ÃÄÏ´úÔÐÍø Çൺ´úÔÐÍø ³É¶¼´úÔÐÍø ÖØÇì´úÔÐÍø ʯ¼Òׯ´úÔÐÍø Î÷°²´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐÍø Î人´úÔÐÍø ÃÀ¹ú´úÔÐÍø Ì©¹ú´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔÐ ¹ãÖÝ´úÔÐÍø ±±¾©´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐ ÉîÛÚ´úÔÐÍø ËÕÖÝ´úÔÐ ÉòÑô´úÔÐ Ìì½ò´úÔÐ Î人´úÔÐ º¼ÖÝ´úÔÐ Äþ²¨´úÔÐ ÎÂÖÝ´úÔÐ ÏÃÃÅ´úÔÐ ÖØÇì´úÔÐ ÄϾ©´úÔÐ ±±¾©´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐ ¹ãÖÝ´úÔÐ ÉîÛÚ´úÔÐ ÄϾ©´úÔм۸ñ º¼ÖÝ´úÔм۸ñ Ìì½ò´úÔм۸ñ ¼ÃÄÏ´ú¼Û¸ñ Çൺ´úÔм۸ñ ³É¶¼´úÔм۸ñ ÖØÇì´úÔм۸ñ ʯ¼Òׯ´úÔм۸ñ Î÷°²´úÔм۸ñ ÉϺ£´úÔм۸ñ ÉϺ£´úÔм۸ñ Î人´úÔм۸ñ ÃÀ¹ú´úÔм۸ñ Ì©¹ú´úÔм۸ñ ÉϺ£´úÔм۸ñ ¹ãÖÝ´úÔм۸ñ ±±¾©´úÔм۸ñ ÉϺ£´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔÐÍø ÉîÛÚ´úÔм۸ñ ËÕÖÝ´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÉòÑô´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ Ìì½ò´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ Î人´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ º¼ÖÝ´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ Äþ²¨´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÎÂÖÝ´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÏÃÃÅ´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÖØÇì´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÄϾ©´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ±±¾©´úÔм۸ñ ÉϺ£´úÔм۸ñ ¹ãÖÝ´úÔм۸ñ ÉîÛÚ´úÔм۸ñ ÄϾ©´úÔй«Ë¾ º¼ÖÝ´úÔй«Ë¾ Ìì½ò´úÔй«Ë¾ ¼ÃÄÏ´úÔй«Ë¾ Çൺ´úÔй«Ë¾ ³É¶¼´úÔй«Ë¾ ÖØÇì´úÔй«Ë¾ ʯ¼Òׯ´úÔй«Ë¾ Î÷°²´úÔй«Ë¾ ÉϺ£´úÔй«Ë¾ ÉϺ£´úÔй«Ë¾ Î人´úÔй«Ë¾ ÃÀ¹ú´úÔй«Ë¾ Ì©¹ú´úÔй«Ë¾ ÉϺ£´úÔй«Ë¾ ¹ãÖÝ´úÔй«Ë¾ ±±¾©´úÔй«Ë¾ ÉϺ£´úÔй«Ë¾ ÉϺ£´úÔм۸ñ ÉîÛÚ´úÔй«Ë¾ ËÕÖÝ´úÔм۸ñ ÉòÑô´úÔм۸ñ Ìì½ò´úÔм۸ñ Î人´úÔм۸ñ º¼ÖÝ´úÔм۸ñ Äþ²¨´úÔм۸ñ ÎÂÖÝ´úÔм۸ñ ÏÃÃÅ´úÔм۸ñ ÖØÇì´úÔм۸ñ ÄϾ©´úÔм۸ñ ±±¾©´úÔй«Ë¾ ÉϺ£´úÔй«Ë¾ ¹ãÖÝ´úÔй«Ë¾ ÉîÛÚ´úÔй«Ë¾ ÄϾ©´úÔÐ º¼ÖÝ´úÔÐ Ìì½ò´úÔÐ ¼ÃÄÏ´úÔÐ Çൺ´úÔÐ ³É¶¼´úÔÐ ÖØÇì´úÔРʯ¼Òׯ´úÔÐ Î÷°²´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐ Î人´úÔÐ ÃÀ¹ú´úÔÐ Ì©¹ú´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐ ¹ãÖÝ´úÔÐ ±±¾©´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐ ÉîÛÚ´úÔÐ ËÕÖÝ´úÔй«Ë¾ ÉòÑô´úÔй«Ë¾ Ìì½ò´úÔй«Ë¾ Î人´úÔй«Ë¾ º¼ÖÝ´úÔй«Ë¾ Äþ²¨´úÔй«Ë¾ ÎÂÖÝ´úÔй«Ë¾ ÏÃÃÅ´úÔй«Ë¾ ÖØÇì´úÔй«Ë¾ ÄϾ©´úÔй«Ë¾ ±±¾©´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÉϺ£´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ¹ãÖÝ´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÉîÛÚ´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÄϾ©´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ º¼ÖÝ´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ Ìì½ò´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ¼ÃÄÏ´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ Çൺ´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ³É¶¼´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÖØÇì´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ʯ¼Òׯ´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ Î÷°²´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÉϺ£´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÉϺ£´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ Î人´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÃÀ¹ú´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ Ì©¹ú´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÉϺ£´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ¹ãÖÝ´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ±±¾©´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÉϺ£´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÉϺ£´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ÉîÛÚ´úÔй«Ë¾¼Û¸ñ ËÕÖÝ´úÔÐÍø ÉòÑô´úÔÐÍø Ìì½ò´úÔÐÍø Î人´úÔÐÍø º¼ÖÝ´úÔÐÍø Äþ²¨´úÔÐÍø ÎÂÖÝ´úÔÐÍø ÏÃÃÅ´úÔÐÍø ÖØÇì´úÔÐÍø ÄϾ©´úÔÐÍø ±±¾©´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔÐÍø ¹ãÖÝ´úÔÐÍø ÉîÛÚ´úÔÐÍø ÒÚ¿âͼƬ¿â ÒÚ¿âͼƬ¿â ÒÚ¿âͼƬ¿â ÒÚ¿âͼƬ¿â ÉϺ£´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔм۸ñ ÉϺ£´úÔÐÍøÕ¾ ÉϺ£´úÔÐÂèÂè ÉϺ£´úÔй«Ë¾ Î人´úÔй«Ë¾ Î人´úÔм۸ñ Î人´úÔÐÍøÕ¾ Î人´úÔÐÂèÂè Î人ÐÒ¸£´úÔÐÍø Î人´úÔÐ ¹ãÖÝ´úÔÐ ¹ãÖÝ´úÔÐÍø ¹ãÖÝ´úÔм۸ñ ¹ãÖÝ´úÔй«Ë¾ ¹ãÖÝ´úÔÐÂèÂè ¹ãÖÝ»ÝÆÕ´úÔй«Ë¾ ¶«·½´úÔÐ ±±¾©´úÔÐ ±±¾©´úÔÐÍø ±±¾©´úÔÐÂèÂè ±±¾©´úÔÐÍøÕ¾ ±±¾©´úÔй«Ë¾ ±±¾©´úÔм۸ñ ±±¾©¶«·½´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔÐÂèÂè ÉϺ£´úÔй«Ë¾ ÉϺ£´úÔÐÒ½ÁÆÖÐÐÄ ÃÀ¹ú´úÔÐ ÃÀ¹ú´úÔÐÍø ÃÀ¹ú´úÔм۸ñ ÃÀ¹ú´úÔÐÍøÕ¾ ÃÀ¹ú´úÔÐÂèÂè ÃÀ¹ú°®±¦´úÔÐÍø ÃÀ¹ú´úÔй«Ë¾ ÉîÛÚ´úÔÐ ÉîÛÚ´úÔÐÍø ÉîÛÚ´úÔм۸ñ ÉîÛÚ´úÔÐÍøÕ¾ ÉîÛÚ´úÔй«Ë¾ ÉîÛÚ´úÔÐÂèÂè ÉîÛÚ¶«·½´úÔÐÍø ÄϾ©´úÔÐ ÄϾ©´úÔÐÍø ÄϾ©´úÔй«Ë¾ ÄϾ©´úÔм۸ñ ÄϾ©´úÔй«Ë¾ ÄϾ©´úÔÐÍøÕ¾ ÄϾ©ÌìÌì´úÔÐÍø ÄϾ©´úÔÐÂèÂè º¼ÖÝ´úÔÐ º¼ÖÝ´úÔÐÍø º¼ÖÝ´úÔÐÍøÕ¾ º¼ÖÝ´úÔм۸ñ º¼ÖÝ´úÔÐÂèÂè º¼ÖÝ´úÔй«Ë¾ º¼ÖÝ°®±¦´úÔÐÍø Ìì½ò´úÔÐ Ìì½ò´úÔÐÍø Ìì½ò´úÔÐÍøÕ¾ Ìì½ò´úÔй«Ë¾ Ìì½ò´úÔм۸ñ Ìì½ò´úÔÐÂèÂè Ìì½ò΢Ц´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔÐ ÉϺ£´úÔÐÍø ÉϺ£´úÔÐÍøÕ¾ ÉϺ£´úÔй«Ë¾ ÉϺ£´úÔÐÂèÂè ÉϺ£´úÔм۸ñ ÉϺ£Ñô¹â´úÔÐ ¼ÃÄÏ´úÔÐ ¼ÃÄÏ´úÔÐÍø ¼ÃÄÏ´úÔÐÍøÕ¾ ¼ÃÄÏ´úÔй«Ë¾ ¼ÃÄÏ´úÔм۸ñ ¼ÃÄÏ´úÔÐÂèÂè ¼ÃÄÏ´úÔÐÍø Ö£ÖÝ´úÔÐÂèÂè Ö£ÖÝ´úÔÐÍøÕ¾ Ö£ÖÝ´úÔм۸ñ Ö£ÖÝ´úÔй«Ë¾ Ö£ÖÝ´úÔÐ Ö£ÖÝ·½Î¬´úÔÐÍø ³É¶¼´úÔÐ ³É¶¼´úÔÐÍø ³É¶¼´úÔÐÍøÕ¾ ³É¶¼´úÔй«Ë¾ ³É¶¼´úÔÐÂèÂè ³É¶¼´úÔм۸ñ ³É¶¼°®ºÃ´úÔÐÍø ÖØÇì´úÔÐ ÖØÇì´úÔÐÍø ÖØÇì´úÔÐÍøÕ¾ ÖØÇì´úÔм۸ñ ÖØÇìÐÂý´úÔÐÍø ÖØÇì´úÔй«Ë¾ ÖØÇì´úÔÐÂèÂè ʯ¼Òׯ´úÔРʯ¼Òׯ´úÔÐÍø ʯ¼Òׯ´úÔм۸ñ ʯ¼Òׯ´úÔÐÍøÕ¾ ʯ¼Òׯ´úÔй«Ë¾ ʯ¼Òׯ´úÔÐÂèÂè ʯ¼Òׯ±±·½´úÔÐÍø Î÷°²´úÔÐ Î÷°²´úÔÐÍø Î÷°²´úÔм۸ñ Î÷°²´úÔй«Ë¾ Î÷°²´úÔÐÂèÂè Î÷°²´úÔÐÍøÕ¾ °®ÔÐÍø ´úÔм۸ñ ÉϺ£´úÔÐ ±±¾©´úÔÐ ÉîÛÚ´úÔÐ